កម្ចី

ខ្ចីប្រាក់ឬក៏សន្សំប្រាក់? តើមានអ្វីល្អនិងអាក្រក់ខ្លះទៅ?

  • ប្រសិនបើអ្នកសន្សំប្រាក់នៅក្នុងគណនីយសន្សំអ្នកនឹងទទួលបានការប្រាក់: នេះគឺជាវិធីដែលលុយបង្កើតលុយ។ អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីច្រើនទាល់តែសោះព្រមទាំងទទួលបានការប្រាក់ដោយមិនចំណាយអ្វីពីធនាគារ។

 

តើអ្នកត្រូវការបង់ការប្រាក់ប៉ុន្មានទៅ? វាអាស្រ័យទៅលើធនាគារណាដែលអ្នកជ្រើសរើសនោះទេ។ អ្នកអាចចូលមើលនៅទីនេះ: https://spean-kh.com/saving/

គណនីសន្សំដែលអ្នកអាចដាក់និងដកបានគ្រប់ពេលវេលា។ គណនីយអចល័តវិញអ្នកត្រូវតែទុករក្សាក្នុងពេលវេលាណាមួយ។

 

គុណវិបត្តិ

ការខ្ចីប្រាក់

 

  • បំណុលមានភាពតានតឹងណាស់: អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការសងបំណុលទៀងទាត់ហើយប្រសិនបើអ្នកបង់យឺតអ្នកនឹងមានការពិន័យទៀត។ អ្នកនិងមិនរស់ដោយធូស្រាលនោះទេលុះត្រាតែអ្នកសងប្រាក់រួចរាល់។

 

តើមានអ្វីកើតឡើងទៅនៅពេលដែលបង់ប្រាក់យឺត? វាប៉ះពាល់ទៅលើពិន្ទុឥណទាន ទៅជាអវិជ្ជមាន។ សូមចូលមើលនៅទីនេះ: https://spean-kh.com/2017/08/09/what-is-k-score-from-cbc/