ធានារ៉ាប់រង

ប្រភេទធានារ៉ាប់រងដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជា

អ្នកអាចជ្រើសរើសនូវធានារ៉ាប់រងណាដែលសាកសមនឹងអ្នកបំផុត។ អ្នកប្រហែលជាគិតថាវាមិនបានការប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាជួយអ្នកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះនូវបញ្ហាទាំងនោះ។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជីវិត មាននៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងច្រើន។ មានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ចំនួន៧ដែលមានលក់។ ពួកយើងនឹងរ៉ាយរ៉ាប់នៅអត្តបទបន្ទាប់។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttps://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/