ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

តម្លៃសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនៅភ្នំពេញ​

ដូចជាគេបាននិយាយថា វាមិនសំខាន់ទៅលើតម្លៃសិក្សានោះទេ តែផ្ទុយទៅវិញ ពឹងទៅលើនិសិត្សខ្លួនឯងទេ។ ប្រសិនបើអ្នកខំប្រឹងរៀន នោះអ្នកប្រាកដជាទទួលបានលទ្ធផលល្អក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងអំពីតម្លៃសាកលវិទ្យាល័យឯកជននៅភ្នំពេញទៀត សូមរងចាំនូវអត្ថបទបន្ទាប់របស់យើង។