ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

តម្លៃសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនៅភ្នំពេញ​

  • សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម(RUA): $350 to $370ក្នុងមួយឆ្នាំ
  • វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស(IFL): $450 to $550ក្នុងមួយឆ្នាំ
  • សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ(RUPP): $250 to $300ក្នុងមួយឆ្នាំ

ដូចដែលអ្នកបានឃើញតម្លៃខាងលើរួចហើយ ក្រៅពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ដសុខាភិបាល ឃើញថាតម្លៃនៃសាកលវិទ្យាល័យ នីមួយៗមិនសូវជាខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុន្មានទេ។ យ៉ាងណាមិញ នៅមានច្រើនសាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញច្រើនទៀតដែលយើងមិនបានដាក់ ប៉ុន្តែយើងធានាថាតម្លៃមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេ។ ជាទទូទៅតម្លៃសិក្សានៅចន្លោះ $250 ទៅ $650។