ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

តម្លៃសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនៅភ្នំពេញ​

នៅភ្នំពេញមានសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋច្រើន ប្រសិនបើអ្នកមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកតម្លៃសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញ។ ថ្ងៃនេះស្ពាននឹងចែករំលែកនូវថ្លៃសិក្សា ដែលអ្នកអាចប្រៀបធៀបបានរវាងសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញ៖

 

  • សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ដសុខាភិបាល : (UHS): $1000 to $1500​ ក្នុងមួយឆ្នាំ

 

  • សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង(NUM): $500ក្នុងមួយឆ្នាំ

 

  • សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ(RUFA): $450 to $650ក្នុងមួយឆ្នាំ

 

  • វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា(ITC): $450 to $600ក្នុងមួយឆ្នាំ

 

  • សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដនិងវិទ្យាសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច(RULE): ​​$380 to $480ក្នុងមួយឆ្នាំ