កម្ចី

គុណសម្បត្តិ​និងគុណវិបត្តិពីការខ្ចីប្រាក់ធនាគារ

       

        គុណវិបត្តិ

  • មិនមែនគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធខ្ចីពីធនាគារនោះទេ

ពណ៌មានឥណទាន គឺជាចំណុចតំបូងដែលម្ចាស់បំណុលមើលនៅពេលដែលគេឲ្យអ្នកខ្ចី។ អ្នកខ្ចីគួតែមានពិន្ទុឥណទានល្អ។ ពិន្ទុឥណទានមិនល្អ អ្នកខ្ចីនិងជួបការលំបាកក្នុងការខ្ចីជាមិនខាន។ វាអាចជាឧបសគ្គសម្រាប់ការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារដែរ។ ឆែកមើលអត្តបទរបស់យើង http://spean-kh.com/2017/08/07/what-is-cbc/

  • វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានការធុញថប់នៃហិរញ្ញវត្ថុ

វាគឺជាបំណុលរយៈពេលវែង បានន័យថាអ្នកត្រូវការពេលយូរក្នុងការសង។ អ្នកត្រូវការកាត់ពីប្រាក់ចំណូលឬមួយក៏ប្រាក់សន្សំរបស់អ្នកសម្រាប់សងបំណុល។ ដោយតែនេះហើយអ្នកប្រហែលជាត្រូវមានសម្ពាធច្រើនពីព្រោះអ្នកជំពាក់បំណុលពីធនាគារ។

  • អ្នកមិនអនុញ្ញាត្តិឲ្យសងមុនការកំណត់បានទេ

ទោះបីជាអ្នកមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសងក៏ដោយ អ្នកត្រូវបង់ការប្រាក់ទៅឲ្យម្ចាស់បំណុលក្នុងរយៈពេលវែង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សងលឿន នោះមិនអាចសងលឿនជាងការកំណត់បានទេ។

បន្ទាប់ពីនេះ អ្នកបានដឹងហើយថាការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារមិនមែនជាអាក្រក់តែរហូតនោះទេ។ វាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វា ហើយអ្នកគួរតែពិចារណាឲ្យច្បាស់មុនពេលសម្រេចចិត្ត។