កម្ចី

គុណសម្បត្តិ​និងគុណវិបត្តិពីការខ្ចីប្រាក់ធនាគារ

 

នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមខ្ចីលុយ មនុស្សភាគច្រើន គិតថាវាគឺជាគំនិតមិនល្អពីព្រោះ​គេបានជំពាក់លុយពីធនាគារ ដែលតែងតែនាំឲ្យខ្លួនគេមានបញ្ហា។ តែផ្ទុយទៅវិញ ការខ្ចីលុយមិនមែនអាក្រក់រហូតទេ។ មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ អំពីកម្ចីពីធនាគារ​នៅប្រទេសកម្ពុជា។​ យើងនិងចែកចាយវាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះមាន៖

 

​​​​​​​​        គុណសម្បត្តិ

  • អ្នកសង្គ្រោះជីវិត

វាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដើម្បីទទួលការអនុញ្ញាត្តិប៉ុន្តែវាជួយអ្នកក្នុងការចាប់ផ្ដើមនូវអាជីរកម្ម ឬមួយក៏ការចំណាយធំដុំអ្វីមួយ។ កម្ចីពីធនាគារអាចធ្វើឲ្យវាទៅរួចបាន។

 

  • ចំណាយរយៈពេលវែង

មានន័យថាអ្នកមានរយៈពេលវែងក្នុងការសងប្រាក់ទៅវិញដែលនៅក្នុងកំឡុងពេលជាក់លាក់ណាមួយ។កាតឥណទានគឺជាគំនិតមួយសម្រាប់ការចំណាយក្នុងពេលខ្លី។ សាកស្រមៃមើលថា នេះគឺជាពេលសម្រាប់ការតំណើកំសាន្ត។​ អ្នកបានទិញពេលវេលានិងបង់ការប្រាក់ទៅធនាគារ។ ឆែកមើលអត្តបទនៅទីនេះ  http://spean-kh.com/2017/03/31/what-are-loans/

 

  • កម្ចីពីធនាគារមានការប្រាក់ទាបជាងកាតឥណទាន

វាគឺជាជម្រើសមួយដ៏ល្អក្នុងការចំណាយឬក៏កម្ចីច្រើន។ ពួកគេផ្ដល់ការប្រាក់ទាបហើយជាពិសេសនោះគឺប្រសិនបើអ្នកមានពិន្ទុឥណទានល្អ។​ វាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ការផ្ដល់ប្រាក់រយៈពេលវែង។