កម្ចី

ចំណុចសំខាន់ៗដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរស្វែងយល់អំពីប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន

  • មិនយឺតទេក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើវា 

មិនថាអ្នកអាយុប៉ុន្មានទេ អ្នកនៅតែអាច​ ធ្វើឲ្យកាន់តែល្អនៅប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន​ដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើវិធីទាំងនេះ។ អ្នកអាចសាកចាប់ផ្ដើមធ្វើវាជាមុនសិន។​

 

ចូរចងចាំថា គ្មានអ្នកណាខ្វល់ពីប្រាក់របស់អ្នកជាងខ្លួនអ្នកទេ។ មិនថាមនុស្សក្នុងវ័យណាក៏អាចបង្កើតប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនបានដែរដោយវិធីទាំងនេះ។ សំណាងល្អក្នុងការបង្កើតប្រាក់របស់អ្នកនៅថ្ងៃខាងមុខ។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយះពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttp://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/