កម្ចី

[:kh]ចំណុចគួរតែពិចារណាមុនពេលអ្នកសម្រេចចិត្តដាក់ប្រាក់កម្ចី[:en]Things to consider before you decide signing up for a loan[:]

  • ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីពីគ្រួសារឬមិត្តភក្ដិ ការប្រាក់ប្រហែលជាមិនរាប់ចូលទេ។ តែបើអ្នកសម្រេចចិត្តថាខ្ចីពីធនាគារអ្នកត្រូវតែគិតឲ្យច្បាស់។ អ្នកមិនអាចខ្ចីបានទេប្រសិនបើប្រាក់ចំនូលរបស់អ្នកតិចជាងប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវសង។ ឧទាហរណ៏ថា ប្រសិនបើអ្នកមានប្រាក់ចំណូល $500 រាល់ខែតែអ្នកត្រូវបង់$600 រាល់ខែ អញ្ចឹងអ្នកគួរតែបកក្រោយវិញហើយកុំខ្ចីទៅ។ 

 

  • ប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្ចីប្រាក់ចំនួនតិច អ្នកគួតែខ្ចីពីអ្នកដែលអ្នកស្គាល់ជាមុនសិនទៅ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកត្រូវខ្ចីលុយរាប់ពាន់វិញ អញ្ចឹងអ្នកគួរតែទៅខ្ចីធនាគារហើយ។ ប៉ុន្តែកុំបារម្ភ យើងនឹងប្រាប់អ្នកធានាគារណាដែលសាកសមបំផុត។ យើងនឹងជួយអ្នកជ្រើសរើសកម្ចីដែលល្អបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកអាចសាកសួរយើងតាមសារហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/ ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់ 010758311/089264729។ ក៏ដូចជាគេហទំព័រ http://spean-kh.com មានបញ្ចីរាយតាមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហើយអ្នកនិងអាចដាក់ស្នើបានក្នុងរយះពេល២នាទី!​

 

សូមចងចាំថាបំណុលតែងតែឲ្យមនុស្សធ្វើការងារណាដែលពួកគេមិនចូលចិត្ត។

 

 [:en]There are many people in Cambodia who borrow money from the bank, but don’t have ability to pay especially people in countryside. Today Spean tells you what to consider before applying for a loan. Here are the things you should think about:

 

  • Save before you borrow. Saving is better than borrowing money. It is not easy to keep saving but let’s try one by one. How to save? We have many articles on Sala Luy. Check here http://spean-kh.com/category/saving/

 

  • If you don’t work, but you need to borrow money then my advice for you is NOT to borrow. Remember that borrowing money from the bank is not free. This is a major problem that a lot of people in Cambodia get confused and it can give borrowers loss their everything in at the end. But if you are still working and you believe that you can afford for the repayment, then please go for it. Make sure that don’t borrow more than you can afford.

 

  • You need to know how much interest you pay to the bank. (To compare the interest rate in Cambodia please go to this link http://spean-kh.com ) From our top page, you can change which purpose you borrow money for, and then we show you all rates.