ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

[:kh]វិធីងាយៗដើម្បីការពារអ្នកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ[:en]Easy ways to protect yourself from financial crisis[:]

ពិនិត្យមើលទៅលើការចំណាយ ហើយអ្វីដែលអ្នកអាចចោលបានឬកាត់បន្ថយបាន។​ អ្វីដែលនូវសល់ទៀតនោះគឺប្រាក់ដែលទុកសម្រាប់គ្រាអាសន្នដែលយើងមិនអាចស្មានបាន។ ប្រសិនបើមានហេតុការណ៏ណាដែលមិនបានគ្រោងទុកជាមុនកើតឡើង ប្រាក់នោះហើយដែលអ្នកអាចយកមកប្រើការបាន។

 

  • បង្កើតគម្រោងទុកសម្រាប់អាសន្ន

អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺជាត្រៀមខ្លួនចំពោះ វិបាត់ហិរញ្ញវត្ថុដែលជាកញ្ចប់មួយសម្រាប់គ្រាអាសន្នដែលយើងមើលមិនឃើញ។ ជាទូទៅគេតែងតែទុកក្នុងគណនីយសន្សំ ដែលជាមធ្យោបាយងាយស្រួលសម្រាប់ពេលដែលអ្នកត្រូវការវា គម្រោងសម្រាប់ពេលអាសន្ននេះ គឺជាប្រាក់ដែលអ្នកអាចរក្សាទុកសម្រាប់ចំណាយណាដែលចាំបាច់។ ប្រាក់ទាំងនេះចំណាយទៅលើម្ហូបជាទូទៅ ​តែផ្ទះមួយចំនួនមិនត្រូវការច្រើន​ ដូចនេះកុំបារម្មណ៏។

 

ទោះបីជា អ្នកចាប់ផ្ដើមពីចំនុចសូន្យក្ដី អ្នកគ្រាន់តែចំណាយទៅលើតម្រូវការណាដែលចាំបាច់ទៅហើយកាត់បន្ថយចំណាយដែលមិនចាំបាច់វិញ នោះអ្នកនឹងឈានទៅដល់ចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវការជាមិនខាន។ មួយទៀតគឺចេញថ្លៃនូវអ្វីដែលអ្នកមានលទ្ធភាពចេញទៅបាន​ វាអាចកាត់បន្ថយការចាយ ជាជាងអត់នៅពេលមានអាសន្ន។ វិបាត់ហិរញ្ញវត្ថុអាចមកដល់គ្រប់ពេល ដូច្នេះហើយ បើសិនជាអ្នកត្រៀមប្រាក់សម្រាប់គ្រាអាសន្នកាន់តែច្រើន នោះអ្នកប្រាកដជាអាចជំនះវាបាន។

 

មានចំណាប់អារម្មណ៏ក្នុងការស្នើប្រាក់កំចីមែនទេ? អ្នកអាចរកនិងដាក់បានភ្លាមក្នុងរយះពេលត្រឹមតែ២នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ! សម្រាប់ពណ៌មានបន្ថែម​សូមចូលមើលhttp://spean-kh.com ឬក៏ផ្ញើរសារតាមហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/speanluycoltd/  [:en]When it comes to unexpected bills, such as car repair or medical bills, most of us are not prepared. And as financial disasters, as a job loss or a medical condition, get more serious, the less prepared. To prepare your finances and ease your mind from these situation, Spean has some simple steps you can take: 

 

  • Understand your current finances:

You can’t prepare your finances unless you’re clearly distinguish your income and spending. First, determine your average monthly income, including salary and any other money you bring in. Then list your average monthly spending, including every debt that you haven’t repaid yet. Add up all you’re spending and that is your total expenses for the month.

 

If your income is higher than your expenses, then the difference is what you can apply to saving for the unexpected. If your expenses are higher than your income, then you need to evaluate your finances and find ways to reduce your spending.

 

  • Make an emergency budget:

Once you have a clear picture of your finances, you need to calculate the minimum you need every month to cover your expenses. Start by prioritizing your bills. Look at your expenses and list just your monthly necessities. These are expenses you couldn’t live without or need to pay every month, such as mortgage,​​ phone top up, groceries and utilities. Now list your optional spending, such as out for coffee or meal. The total of your necessities is what you need on hand every month.