អាជីវកម្ម

តើភាសាអាចជួយឲ្យអ្នកកើនប្រាក់ខែបានដែរឬទេ?

ត្រលប់ទៅសំណួរវិញ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាភាសាអាចជួយឲ្យអ្នកកើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបាននោះ។ ចម្លើយគឺអាស្រ័យទៅលើភាសាណាដែលអ្នកនិយាយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកទេ។ អ្នកមិនអាចនិយាយភាសាបារាំងទេប្រសិនបើអ្នកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលនិយាភាសាចិន។ ដើម្បីដឹងថាភាសាបរទេសណាទៅដែលកំពុងត្រូវការខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង សូមរងចាំអត្តបទបន្ទាប់របស់យើង។

 

អ្នកមិនចាំបាច់ខ្លាចនិយាយឬក៏សរសេរភាសាបរបរទេសខុសនោះទេ ពួកគេមានការគោរពអ្នកណាស់នៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមនិយាយភាសារបស់ពួកគេ។ យ៉ាងណាមិញ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានភាសាទី២នោះទេ ប៉ុន្តែភាសាបរទេសដែលនិយមប្រើជាងគេនោះគឺភាសាអង់គ្លេស។