ធានារ៉ាប់រង

[:kh]គុណប្រយោជន៏នៃការធានារ៉ាប់រងជីវិត[:en]Benefits of getting an insurance[:]

ការធានារ៉ាប់រងជីវិតគឺជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ណាស់នៃការរៀបចំការចំណាយរបស់លោកអ្នក។​ ស្វែករកការធានារ៉ាប់​រងណាដែលអាចផ្ដល់គុណប្រយោជន៏ដោយការផ្ដល់ប្រាក់ដែលមានទំនុកចិត្ត​ជូនអ្នករាងៗខ្លួន។​

 

ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចទើប​ស្វែងរកឃើញបានទៅ​។ សូមចូលមើរអត្ថបទយើងទៅ។​​ 

 

តើអត្ថបទរបស់ពួកយើងយ៉ាងម៉េចដែរ?បើសិនជាអ្នកគិតថាមានប្រយោជន៏ សូមចែករំលែកជាមួយមិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ 

 

 

 [:en]Life gives us many problems to solve. We can’t stop it, but the thing that you can do is to give your life protection. ​

Insurance is meant to give us some measure of protection, financially because we all knew that the disaster could happen any time. There are many types of insurance options available. With so many options, it can be difficult to determine what insurance you really need. Purchasing the right insurance is always determined by your specific situation.

A little knowledge can make a big difference when it comes to buying the right insurance protection for you and your family. It is a way of managing risks.

When you buy insurance, you transfer the cost of a potential loss to the insurance company in exchange for a fee. Insurance companies invest the funds securely, and pay out when there’s a claim

Today Spean will shows you benefits of buying insurance in Cambodia.