ធានារ៉ាប់រង

[:kh]គុណប្រយោជន៏នៃការធានារ៉ាប់រងជីវិត[:en]Benefits of getting an insurance[:]

ការធានារ៉ាប់រងជិវិតជួួយឲ្យអ្នកមាន

  • មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន ពីព្រោះម្ចាស់ផ្ទះត្រូវការដឹងថាផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ

 

  • ជិះយានជំនីស ពីព្រោះមានមនុស្សចំនួនតិចណាស់ដែលមានលទ្ធភាពសម្រាប់ថ្លៃជួសជុល ថ្លៃថែទាំសុខភាព និងចំណាយដែលទាក់ទងទៅនឹងរបួសផ្សេងៗ

 

  • ថែទាំជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកធ្វើការលែងកើតឬក៏មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

 

  • ផ្ដល់ជូនគ្រួសារអ្នកដូចជាលុយបុណ្យនៅថ្ងៃបុណ្យសពរបស់អ្នក

 

  • រ៉ាប់រងហានិភ័យ​ចំពោះការបើកជំនួញខ្នាតតូចឬក៏ជាកសិដ្ឋានលក្ខណះគ្រួសារ

 

  • ធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយគ្មានការបារម្ភដោយការរំសាយថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះឬក៏បញ្ហាអ្វីមួយ។