ធានារ៉ាប់រង

គុណប្រយោជន៏នៃការធានារ៉ាប់រងជីវិត

ការធានារ៉ាប់រងជិវិតជួយឲ្យអ្នកមាន

  • មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន ពីព្រោះម្ចាស់ផ្ទះត្រូវការដឹងថាផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ
  • ជិះយានជំនិះ ពីព្រោះមានមនុស្សចំនួនតិចណាស់ដែលមានលទ្ធភាពសម្រាប់ថ្លៃជួសជុល ថ្លៃថែទាំសុខភាព និងចំណាយដែលទាក់ទងទៅនឹងរបួសផ្សេងៗ
  • ថែទាំជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកធ្វើការលែងកើតឬក៏មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
  • ផ្ដល់ជូនគ្រួសារអ្នកដូចជាលុយបុណ្យនៅថ្ងៃបុណ្យសពរបស់អ្នក
  • រ៉ាប់រងហានិភ័យ​ចំពោះការបើកជំនួញខ្នាតតូចឬក៏ជាកសិដ្ឋានលក្ខណះគ្រួសារ
  • ធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយគ្មានការបារម្ភដោយការរំសាយថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះឬក៏បញ្ហាអ្វីមួយ។