ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

[:kh]ចំនុចដែលសិស្សមកពីខេត្តគួរតែដឹងមុននឹងមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញ[:en]6 Things for students to know when moving to Phnom Penh from province for study[:]

  • ត្រៀមជួបនូវបញ្ហា:បញ្ហាអាចមកដល់បានគ្រប់ពេលទោះបីជាពេលដែលអ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចឬនៅទេ។ ត្រូវច្បាស់ថាអ្នកអាចគ្រប់គ្រងវាបាននៅពេលដែលម្ដាយឪពុករបស់អ្នកមិននូវ។មានដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏ ជម្រើសដ៏ល្អនោះគឺមានប្រាក់ខ្ឡួនឯងនៅនៅពេលមានបញ្ហា​ តែកុំបារម្ភស្ពាននឹងប្រាប់អ្នកអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃក្រោយ។​

 

  • ចាំថាហេតុអីបានជាអ្នកមកទីនេះ:គ្រប់ពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៏តូចចិត្តនិងពេលដែលអ្នកខ្វះការលើកទឹកចិត្តឬមួយក៏នឹកគ្រួសារនិងមិត្តរបស់អ្នកនៅខេត្ត សូមគិតក្នុងចិត្តថាហេតុអីបានជាអ្នកមកទីនេះ។

 

នៅពេលដែលអ្នកមកនៅភ្នំពេញអ្នកមិនមានបរិយាកាសដូចជានៅស្រុកកំណើតរបស់អ្នកទេ។ ព្យយាមលុតដំខ្លួនអ្នកបន្តិចទៅក្នុងរយះពេល៤ឆ្នាំនេះនៅមហាវិទ្យាល័យ។ ព្យាយាមឲ្យអស់ពី សម័ត្តភាព ពីព្រោះវានឹងប្ដូរអ្នកឲ្យក្លាយទៅជា​បុគ្គលដ៏ជោគជ័យមួយរូប។

 

 [:en]Moving to a crowded city for the first time can be a little bit nervous and difficult. But there is nothing to worry about anymore; here are the things that you need to know before coming to continue your university in Phnom Penh:

 

 

  • Find your home stay: If you move to the city with your friends then it’s going to be a great idea. You can rent a room which can cost you around $50 to $100 per month by sharing with your roommates. You can actually save a lot of money for that. However, if you are here alone then there are many organizations are available for you (New HOPE, Star Kampuchea, Advanced Centre for Empowerment,…) you can stay there for free and some organizations also pay school fees for you as well.

 

  • Choose the right major: This is the biggest decision in your life. If you choose the wrong one, you will find it really difficult later and you probably have no motivation to do in life anymore. The key is to attend to orientation class that every university offer and after that you can compare and choose the best one for you. You have to be careful because your salary depends on which field you study.