ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

[:kh]ចំនុចដែលសិស្សមកពីខេត្តគួរតែដឹងមុននឹងមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញ[:en]6 Things for students to know when moving to Phnom Penh from province for study[:]

  • រកការងារក្រៅម៉ោង: វាអាចនឹងពិបាកចំពោះការរៀនសូត្ររបស់អ្នក តែអ្នកអាចរៀន បានច្រើនដែលសាកលវិទ្យាល័យរបស់អ្នកមិនបានបង្រៀនអ្នក។ អ្នកនឹង​ស្គាល់ រស់ជាតិរៀនបណ្ដើរធ្វើការបណ្ដើរ អ្នកនឹងពេញចិត្តខ្លួនឯងនៅក្រោយពីអ្នក បញ្ចប់ សាកលវិទ្យាល័យមក​ ពីព្រោះអ្នកបានដឹងអំពីអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត និងរបៀបធ្វើការ ពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នករួចទៅហើយ។

 

  • សន្សំលុយតាមតែអ្នកអាចធ្វើបាន: កុំចំណាយលុយរបស់អ្នកទៅរបស់ដែលអ្នកចង់បានវា។ កុំភ្លេចគិតថាអ្នកត្រូវរ៉ាប់រង គ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងនៅទីនេះ។