កាតឥណទាន

[:kh]កាតវីសា នឹង កាតម៉ាស្ទ័រ[:en]VISA vs MasterCard[:]

ចុះចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

 

 

យោងតាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចំនួននៃអ្នកប្រើកាតឥណទានមាន

ជាង ៥៥០០០កាត។

 

 

ចំពោះធនាគារដែលផ្តល់ជូនកាតឥណទាន ភាគច្រើនគឺមានពីរប្រភេទ គឺ

កាតវីសា នឹងកាតម៉ាស្ទ័រ

 

 

យ៉ាងណាមិញ កាតវីសាមានទីផ្សារខ្ពស់ នឹងមានការទទួលយកពីហាងជាច្រើន នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។

 

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើកាតនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នោះប្រហែលជាអ្នកគួរជ្រើស

កាតវីសាដែលមានសុវត្ថិភាពនឹងអាចប្រើបានច្រើនកន្លែង។

 

 

 

 

 

 [:en] 

 

Visa cards and Mastercards are issued by banks to process payments between banks and merchants for purchases made with the cards.

 

 

But what is the difference between the two international brands? Good points or bad points? Spean team did research about this.

 

 

 

As far as most consumers are concerned, there is no big difference between MasterCard and Visa. The two are both widely the same.

 

 

Which to choose as the first card?

 

 

So here to help you understand about these two brands.