កាតឥណទាន

កាតវីសា នឹង កាតម៉ាស្ទ័រ

ចុះចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

យោងតាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចំនួននៃអ្នកប្រើកាតឥណទានមាន

ជាង ៥៥០០០កាត។

ចំពោះធនាគារដែលផ្តល់ជូនកាតឥណទាន ភាគច្រើនគឺមានពីរប្រភេទ គឺ

កាតវីសា នឹងកាតម៉ាស្ទ័រ

យ៉ាងណាមិញ កាតវីសាមានទីផ្សារខ្ពស់ នឹងមានការទទួលយកពីហាងជាច្រើន នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើកាតនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នោះប្រហែលជាអ្នកគួរជ្រើស

កាតវីសាដែលមានសុវត្ថិភាពនឹងអាចប្រើបានច្រើនកន្លែង។