កាតឥណទាន

កាតវីសា នឹង កាតម៉ាស្ទ័រ

សារៈប្រយោជន៏កាតម៉ាស្ទ័រ

កាតនេះមិនមានការបង្ហាញអំពីចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទេ ប៉ុន្តែមានចំនួនតួរលេខ

មិនច្បាស់ការដែលសរសេរថា មានជាង២ពាន់លាននៃប្រភេទកាតនេះ។ យ៉ាងណាមិញដោយសារតែ មានការទិញផ្តាច់មុខជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុននេះ  ដូចច្នេះមិនមានចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់់នោះទេ ។

កាតម៉ាស្ទ័រ៖ មានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ជាង២១០ប្រទេស អាចប្រើទិញទំនិញ

ជាមួយអ្នកជំនួញជាង៣០លាននាក់។ ទូរដកប្រាក់ដែលកាតនេះអាចប្រើបានមាន

ជាង១.៥លានទីតាំងជុំវិញពិភពលោក។

ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមានភាពស្រដៀងគ្នាច្រើន។

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ(ភាគច្រើនធនាគារ) ផ្តល់កាតនេះដើម្បីដំណើរការបង់ប្រាក់។

ប្រសិនបើអ្នកប្រៀបធៀបកាតទាំងពីរនេះថាមួយណាល្អ នោះអ្នកគួរតែពិនិត្យមើល

លក្ខណនឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់កាតពីរនេះដោយមិនគួរពិនិត្យមើលតែម៉ាករបស់កាតនេះឡើយ។

លក្ខណពិសេសដែលគួរត្រួតពិនិត្យរបស់កាតនេះគឺ អត្រាការប្រាក់ នឹងតម្លៃប្រចាំឆ្នាំ