កាតឥណទាន

កាតវីសា នឹង កាតម៉ាស្ទ័រ

សារៈប្រយោជន៏របស់កាតវីសា

កាតវីសាមានអាចការសងត្រឡប់មកវិញ មានន័យថាអ្នកមានសិទ្ធទទួលបាន សំណងក្នុងរយៈពេល៩០ថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងផលិតផលដែលទិញ។  គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់តែផលិតផលណាដែលទិញជាមួយកាតវីសាប៉ុណ្ណោះ នឹងមិនសម្រាប់ការទិញផលិតផលលក់រាយនោះទេ ។

កាតវីសា៖ របាយការណ៏របស់ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថា កាតនេះអាចប្រើបាន

ជាង២០០ប្រទេស នឹងប្រើបានជាមួយអ្នកជំនួញជាង៣០លាននាក់។

ចំពោះទូរដកប្រាក់មានជាង ១.៤លានទីតាំងនៅជុំវិញពិភពលោក។