កាតឥណទាន

[:kh]កាតវីសា នឹង កាតម៉ាស្ទ័រ[:en]VISA vs MasterCard[:]

[:kh]កាតវីសា នឹង កាតម៉ាស្ទ័រ បានផ្តល់ជូនដោយធនាគារហើយពួកគេនឹងធ្វើការបង់

ប្រាក់រវាងភ្នាក់ងារធនាគារនឹងអ្នកជំនួញសម្រាប់ការទិញផលិតផលណាមួយជាមួយកាតនេះ។

 

 

ប៉ុន្តែតើមានចំនុចខុសគ្នាបែបណាខ្លះចំពោះកាតម៉ាកអន្តរជាតិនេះ?

ចំនុចល្អ ឬអាក្រក់? ក្រុមការងារស្ពាន បានស្រាវជ្រាវពីបញ្ហានេះរួចមកហើយ

 

ដូចអ្វីដែលអតិថិជនចង់ដឹង  វាមិនមានភាពខុសគ្នាច្រើនរវាងកាតវីសា នឹង

កាតម៉ាស្ទ័រនោះទេ  ហើយវាមានសភាពដូចគ្នាជាច្រើន

 

 

តើកាតមួយណាដែលអ្នកគួរជ្រើសរើស?

 

 

ដូចនេះជាអ្វីដែលពួកយើងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា