កម្ចី

តម្លៃគោលទាំងបីដែលត្រូវបង់ពេលទទួលកម្ចីទិញផ្ទះ 3 main fees you need to pay when getting a home loan

  1. ថ្លៃសេវាវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនធំ គិតថ្លៃសេវានេះ ដើម្បីអោយដឹងថាតើវត្ថុបញ្ចាំរបស់អ្នកមានតម្លៃប៉ុន្មាន។

 

ក្នុងករណីដែលអ្នកចង់បានកម្ចីដើម្បីទិញផ្ទះ អ្នកត្រូវតែរៀបចំប្រាក់អោយបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបង់ប្រាក់កម្ចីអោយធនាគារផង និងរួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាខាងលើផងដែរ។

 

ស្វែងរកនិងចុះឈ្មោះកម្ចីបានតាមរយៈស្ពានដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរតាមសាខាធនាគារ គ្រាន់តែទូរស័ព្ទឬផ្ញើរសារមកស្ពានដើម្បីចុះឈ្មោះកម្ចី http://spean-kh.com 010 758 311 ឬ 089264729

(Go to next page to read in English)