កម្ចី

តម្លៃគោលទាំងបីដែលត្រូវបង់ពេលទទួលកម្ចីទិញផ្ទះ 3 main fees you need to pay when getting a home loan

  1. ថ្លៃសេវាផ្ទេរកម្មសិទិ្ធ

ក្រៅពីថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការណ៍ហើយ ធនាគារមួយចំនួនក៏មានរួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាផ្ទេរកម្មសិទ្ធផងដែរ។ សេវានេះគឺរួមបញ្ចូលនូវថ្លៃសម្រាប់មេធាវីជាដើម។

 

មួយវិញទៀត ថ្លៃផ្ទេរកម្មសិទ្ធនេះ គឺគិតទៅតាមទំហំ និងតម្លៃនៃផ្ទះរបស់អ្នកថា តើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានក្នុង១ម៉ែត្រការរ៉េ ដោយផ្អែកទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់មន្ទីសុរិយោដី។