កម្ចី

តម្លៃគោលទាំងបីដែលត្រូវបង់ពេលទទួលកម្ចីទិញផ្ទះ 3 main fees you need to pay when getting a home loan

  1. ថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការណ៍

កម្ចីសឹងតែទាំងអស់នឺងគិតថ្លៃលើសេវាប្រតិបត្តិការណ៍នេះ។ ជាធម្មតា វាមានតម្លៃ ចាប់ពី ១ ទៅ ១.៥% នៃទំហំប្រាក់កម្ចី។

 

ឧទាហរណ៏៖ បើទំហំកម្ចីរបស់អ្នក ១០០,០០០ដុល្លារ សេវាប្រតិបត្តិការណ៍គឺប្រហែលជា ១,000 ទៅ ១,៥០០ដុល្លារ។

 

វាថ្លៃណាស់ មែនទេ?