កម្ចី

តម្លៃគោលទាំងបីដែលត្រូវបង់ពេលទទួលកម្ចីទិញផ្ទះ 3 main fees you need to pay when getting a home loan

តម្លៃគោលទាំងបីដែលត្រូវបង់ពេលទទួលកម្ចីទិញផ្ទះ

(English in Page 5)

 

តើយើងត្រូវបង់ទៅលើថ្លៃសេវាអ្វីខ្លះពេលដែលទិញផ្ទះ?

 

ក្រៅពីតម្លៃផ្ទះហើយនោះ នៅមានថ្លៃសេវាមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកត្រូវដឹង។

 

ទាំងនេះជា ថ្លៃសេវាបីដែលអ្នកត្រូវបង់ ពេលទទួលកម្ចីទិញផ្ទះ