កាតឥណទាន

កំហុសកាតឥណទាន

៥ ប្រើគណនីសន្សំមុននឹងប្រើកាតឥណទាន

កុំគិតតែពីប្រើកាតឥណទាននៅពេលដែលអ្នកមានការបន្ទាន់ អ្នកគួរតែសន្សំលុយរបស់អ្នកហើយប្រើវាតែពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកត្រូវការវាប៉ុណ្ណោះ។

ភាពខុសគ្នារវាងវិធីចាយប្រាក់ទាំងពីរនេះគឺ អត្រាការប្រាក់នៃកាតឥណទានមានតម្លៃថ្លៃជាង ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់លុយសុទ្ធរបស់អ្នក គឺមិនមានគិតថ្លៃអ្វីទាំងអស់។

ម្យ៉ាងទៀត អ្នកអាចរក្សាប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងធនាគារ ដោយដាក់នៅក្នុងគណនីដែលមានកំណត់ ឬគណនីសន្សំដែលធនាគារនឹងផ្តល់អត្រាការប្រាក់ដល់អ្នក។