កម្ចី

គ្មានវត្ថុបញ្ចាំមែនទេ? មិនមានបញ្ហា អ្នកនៅតែអាចស្នើសុំកម្ចីបាន! No collateral? You still can apply for a loan!

  1. កម្ចីទិញផ្ទះ

 

នៅពេលអ្នកស្នើសុំប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ អ្នកក៏មិនចាំបាច់ត្រូវមានប្លង់ ដើម្បីដាក់បញ្ចាំនៅធនាគារដែរ។

ហេតុអ្វីទៅ?

នេះគឺដោយសារតែការស្នើសុំប្រាក់កម្ចី ដើម្បីទិញផ្ទះ មានន័យថាអ្នកបានយល់ព្រមដាក់ផ្ទះ ដែលអ្នកនឹងទិញនោះជាវត្ថុបញ្ចាំនៅធនាគាររួចទៅហើយ។

ពួកគេនឹងជាអ្នករក្សាប្លង់ផ្ទះរបស់អ្នក រហូតដល់ពេលដែលអ្នកបង់សងវិញរួច។

ដូច្នេះ តើមានហេតុផលអ្វីដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវដាក់ប្លង់មួយទៀតបញ្ចាំនោះ?

 

ឥឡូវនេះ អ្នកយល់ហើយមែនទេថា ក្នុងករណីខ្លះដែលអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចី ដោយមិនចាំបាច់ដាក់វត្ថុបញ្ចាំ?

 

ដូច្នេះ ចាប់ពីពេលនេះទៅ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់ពាក្យសុំជាមួយយើង ទោះបីជាអ្នកគ្មានវត្ថុបញ្ចាំក៏ដោយ។

 

ស្វែងរកនិងចុះឈ្មោះកម្ចីបានតាមរយៈស្ពានដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរតាមសាខាធនាគារ គ្រាន់តែទូរស័ព្ទឬផ្ញើរសារមកស្ពានដើម្បីចុះឈ្មោះកម្ចី http://spean-kh.com 010 758 311 ឬ 089264729

(Go to next page to read in English)