ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 5 – ធនាគារហ្វីលីពភីអិលស៊ី Interview with our partner 5 – Phillip Bank Plc

អរគុណ! ជាចុងក្រោយ តើលោកអគ្គនាយក មានអ្វីចង់បន្ថែមទេ?

“គោលបំណងរបស់ធនាគារហ្វីលីព គឺធ្វើការកែប្រែខ្លួនអោយទៅជាក្បាលម៉ាស៊ីន ផ្នែកធនាគារពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមានការធានាដំបូង ដែលបានផ្សារភ្ជាប់អតិថិជនរបស់យើង ទៅនឹងរាល់តម្រូវការផ្នែក ធនាគាររបស់គេ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង ពាក្យស្លោករបស់យើងដែលថា ជាដៃគូរហិរញ្ញរបស់លោកអ្នក គុណតម្លៃដ៏ពិសេសរបស់យើងគឺ មានភាពប្រកួតប្រជែង ភាពជឿជាក់ អាចជឿទុកចិត្ត   ក្នុងការតភ្ជាប់សេវាកម្មធនាគារដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និង រហ័សទាន់ចិត្ត។

ដូច្នេះការសហការជាមួយស្ពាន គឺសមស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ធនាគារក្នុង ការពង្រីកបណ្តាញ ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន អោយមានភាពទូលំទូលាយ មិនត្រឹមតែ តាមរយៈសាខារបស់ធនាគារ គឺគ្រប់បណ្តាញទំនាក់ទំនង អនឡាញ។ ”

 

ចង់សាកល្បងស្នើសុំកម្ចីរបស់ពួកគេមែនទេ? អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំបានឥឡូវនេះ ជាមួយស្ពាន ដោយគ្រាន់តែទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ 010758311 ឬ089264729

តាមរយៈ http://spean-kh.com, ឬផ្ញើសារមកកាន់ប្រអប់សាររបស់យើងក្នុងទំព័រFacebookផ្ទាល់ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ

(Go to next page to read in English)

Related posts: