ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 4 – ធនាគារ AMK Interview with our partner 4 – AMK Microfinance

តើអ្នកលើកធ្វើដូចម្ដេចបានអតិថិជនស្គាល់អេអឹមខេ? ហេតុអ្វីបានជាអតិថិជនជ្រើសរើសយក អេ អឹម ខេដែរ?

បច្ចុប្បន្ន អេ អឹម ខេ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលឈានមុខគេទៅលើចំនួនអតិថិជន និងបណ្តាញទំនាក់ទំនង។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ អេ អឹម ខេ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ SMART Campaign ក្នុងការអនុវត្ត នូវគោលនយោបាយគាំពារអតិថិជន។ ជាពិសេស បុគ្គលិករបស់យើងមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវសេវាកម្មឥណទានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានដើរតួរជាទីប្រឹក្សាយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត អេ អឹម ខេ ក៏បានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់អតិថិជនផងដែរ ដែលរួមមានដូចជាៈ

១. ផ្តល់នូវសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់អតិថិជនករណី ពួកគេមានជំងឺត្រូវសម្រាកនូវមន្ទីរពេទ្យ ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ

២. ផ្តល់នូវកម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់ ក្នុងករណីសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់អតិថិជនមានបញ្ហាណាមួយ ហើយត្រូវការប្រាក់បន្ទាន់

៣. លុបបំណុលទាំងស្រុង ក្នុងករណីអតិថជនទទួលមរណៈភាព

 

Related posts: