កម្ចី

5 ជំហានចុងក្រោយ ដែលអ្នកគួរយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន The last 5 steps in applying for a personal loan

  1. ធ្វើការទូទាត់លើកដំបូងរបស់អ្នក

 

ឥឡូវនេះ វាដល់ពេល ដែលអ្នកត្រូវសងប្រាក់ដែលខ្ចីវិញហើយ។

សូមធ្វើការទូទាត់បង់សងប្រាក់ ជាប្រចាំខែរបស់អ្នក ឱ្យបានមុនថ្ងៃផុតកំណត់។

អ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើការទូទាត់សងប្រាក់របស់អ្នក តាមមធ្យោបាយណាមួយ ក្នុងចំណោយមធ្យោបាយក្នុងការទូទាត់សងប្រាក់ទាំងអស់ ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីធនាគារដែលអ្នកខ្ចី។

អ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើការទូទាត់សងប្រាក់ តាមមធ្យោបាយណាមួយដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នក មិនថាជា ការបង់តាមគណនីឥណពន្ធ ឬការទៅបង់ផ្ទាល់នៅធនាគារនោះទេ។

 

មានធនាគារមួយចំនួន ក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទូទាត់សងប្រាក់វិញ តាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ដែលមានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលណាស់សម្រាប់អ្នក មែនទេ?

 

ទាំងនេះគឺជាជំហានសម្រាប់អ្នក ក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី។

អ្នកអាចសាកល្បងធនុវត្តវាបាន ឥឡូវនេះ។

 

ស្វែងរកនិងចុះឈ្មោះកម្ចីបានតាមរយៈស្ពានដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរតាមសាខាធនាគារ គ្រាន់តែទូរស័ព្ទឬផ្ញើរសារមកស្ពានដើម្បីចុះឈ្មោះកម្ចី http://spean-kh.com 010 758 311

(Go to next page to read in English)