កម្ចី

ជំហានចុងក្រោយ ដែលអ្នកគួរយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន

  1. ទទួលយកប្រាក់ដែលអ្នកស្នើ

បន្ទាប់ពីបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នារួចរាល់ហើយ ធនាគារនឹងធ្វើការទូទាត់វេប្រាក់ ទៅកាន់គណនីធនាគារ ដែលអ្នកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក។

ដូច្នេះ អ្នកអាចដកប្រាក់បានភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកបានចុះកិច្ចសន្យារួច។ ក្នុងករណីខ្លះ ធនាគារអាចនឹងចេញជាសែកជូនអ្នកតែម្ដង។

*ចំណាំ

សូមទាក់ទង ផ្ដល់ដំណឹងមកកាន់ស្ពានវិញ ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលការអនុម័ត ចំពោះពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីដែលដាក់តាមរយៈស្ពាន។

យើងមានការចាប់ឆ្នោតផ្ដល់រង្វាន់ ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០$ ចំនូន១ រង្វាន់ ដល់អតិថិជនរបស់ស្ពានម្នាក់ ដែលបានទទួលប្រាក់កម្ចីដោយជោគជ័យ។