ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​ជប៉ុន​​ បើក​ការិយាល័យ​តំណាង​នៅ​ភ្នំពេញ Japanese insurer opens new representative office

Japanese insurer opens new representative office

 

Phnom Penh, 24 August 2017: Japanese insurer Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co has opened a representative office in Phnom Penh to explore the insurance market in Cambodia and offer its non-life insurance products to Japanese companies operating in the Kingdom through referrals by its affiliated local insurers, according to a company press release.

The insurer said the new representative office in the capital would be used to collect information on Cambodia’s insurance market, which has been expanding steadily as a result of the country’s rapid economic growth.

 

To read more, please click here 

(The article is originally from Phnom Penh Post)