កម្ចី

ជំហានមូលដ្ឋាន ចំនួន៤ ក្នុងការស្នើសុំកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន 4 Basic tips in applying for a personal loan

  1. រៀបចំឯកសារដែលចាំបាច់

 

ជាធម្មតា ធនាគារតម្រូវឱ្យអ្នកដាក់ស្នើសុំប្រាក់កម្ចី ត្រូវមាននូវឯកសារមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចជា៖

  • ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ។ ឧទាហរណ៍ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬសំបុត្រកំណើតជាដើម
  • ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូលដូចជា លិខិតបញ្ជាក់ពីប្រាក់ខែ ឬកិច្ចសន្យាការងារ
  • ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

អ្នកគួរតែធ្វើការរៀបចំទុកជាមុននូវ រាល់ឯកសារទាំងនេះអោយបានរួចរាល់ ព្រោះនេះជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់។

ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក អាចនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរ ក្នុងការរត់ឯកសារ ប្រសិនបើឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់នេះមិនទាន់រួចរាល់។

ទាំងនេះជំហានមូលដ្ឋានក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន។

អ្នកអាចសាកល្បងអនុវត្តជំហានទាំង 4 នេះ ឥឡូវនេះ។

សម្រាប់ជំហានបន្ទាប់ យើងនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកបន្ថែមទៀត នៅក្នុងអត្ថបទបន្ទាប់របស់យើង។

 

ស្វែងរកនិងចុះឈ្មោះកម្ចីបានតាមរយៈស្ពានដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរតាមសាខាធនាគារ គ្រាន់តែទូរស័ព្ទឬផ្ញើរសារមកស្ពានដើម្បីចុះឈ្មោះកម្ចី http://spean-kh.com 010 758 311 ឬ 089264729

(Go to next page to read in English)