កម្ចី

ជំហានមូលដ្ឋាន ចំនួន៤ ក្នុងការស្នើសុំកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន

  1. ស្វែងរក និងធ្វើការប្រៀបធៀបពីប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយស្ពាន

បន្ទាប់ពី អ្នកដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានហើយនោះ សូមចាប់ផ្តើម ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ស្វែងរកព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹងធនាគារ ឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចនឹងផ្តល់ជូននូវប្រភេទនៃប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកត្រូវការ។

  1. ដាក់ពាក្យស្នើសុំជាមួយស្ពាន

នៅពេលនេះ អ្នកគួរតែបានរកឃើញនូវ ប្រាក់កម្ចីដែលសាកសមបំផុត សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកហើយមែនទេ។

ដូចនេះ សូមទាក់ទងមកកាន់ស្ពាន ដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

បន្ទាប់ពីអ្នកដាក់ពាក្យជាមួយយើងបានសម្រេច ធនាគារដែលជាដៃគូរបស់ស្ពាន នឹងធ្វើការទាក់ទងទៅអ្នក ក្នុងរយៈពេល 1-2 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។