កម្ចី

ជំហានមូលដ្ឋាន ចំនួន៤ ក្នុងការស្នើសុំកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន 4 Basic tips in applying for a personal loan

  1. ស្វែងរក និងធ្វើការប្រៀបធៀបពីប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយស្ពាន

 

បន្ទាប់ពី អ្នកដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានហើយនោះ សូមចាប់ផ្តើម ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ស្វែងរកព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹងធនាគារ ឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចនឹងផ្តល់ជូននូវប្រភេទនៃប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកត្រូវការ។

អ្នកអាចចូលមើលក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀប និងស្វែងរកប្រាក់កម្ចីដែលសាកសមនឹងអ្នកបំផុត។

សូមសាកល្បងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ឥឡូវនេះ តាមរយៈគេហទំព័រ http://spean-kh.com។

វាមានភាពរហ័ស ងាយស្រួល និងជាពិសេសជាងនោះទៅទៀតគឺ មិនមានគិតថ្លៃសេវាពីអ្នកទេ!

 

  1. ដាក់ពាក្យស្នើសុំជាមួយស្ពាន

 

នៅពេលនេះ អ្នកគួរតែបានរកឃើញនូវ ប្រាក់កម្ចីដែលសាកសមបំផុត សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកហើយមែនទេ។

ដូចនេះ សូមទាក់ទងមកកាន់ស្ពាន ដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

បន្ទាប់ពីអ្នកដាក់ពាក្យជាមួយយើងបានសម្រេច ធនាគារដែលជាដៃគូរបស់ស្ពាន នឹងធ្វើការទាក់ទងទៅអ្នក ក្នុងរយៈពេល 1-2 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

អ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមកយើងបាន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង ការផ្ញើសារមកកាន់ Facebook Page របស់យើង ឬទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ 010-7580311 និង 089-264-729 ។