ព័ត៌មាន

ធនាគារជាតិ នឹងពិន័យ ១០ម៉ឺនដុល្លារ ចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែល ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខ្វះតម្លាភាព National Bank of Cambodia will fine any MFI $100,000 for shady lending

ធនាគារជាតិ នឹងពិន័យ ១០ម៉ឺនដុល្លារ ចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែល ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខ្វះតម្លាភាព

(English in Next Page)

 

នៅថ្ងៃ ទី ១៨ ខែ សីហានេះ ធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជាបានចេញលិខិតប្រកាសថា  ចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណា ដែល​​មិនគោរពតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញាតិ​ ជាពិសេស ប្រកាសស្ដីពីតម្លាភាព ក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កមក្ចីខ្វះតម្លាភាព នឹងត្រូវពិន័យជា​ប្រាក់ ចំនួន៤០០លានរៀល ឬ១០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក។

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុច ទីនេះ

(ដកស្រង់ពី Business Cambodia)