ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់ស្ពាន 3 – ធនាគារ ABA Interview with our partner 3 – ABA Bank

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់ស្ពាន 3 – ធនាគារ ABA

(English in Page 5)

 

នេះគឺជាអត្ថបទពិសេស ដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៏ជាមួយនឹង ដៃគូសហការធនាគាររបស់យើង ក្នុងបំណងណែនាំអំពីស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។

 

មកដល់ពេលនេះ ស្ពានមានដៃគូជាមួយធនាគារ /គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 7ហើយ។

 

ថ្ងៃនេះ យើងចង់ណែនាំដៃគូសហការមួយ ក្នុងចំណោមដៃគូសហការទាំងអស់របស់យើងនោះគឺ ធនាគារ ABA