ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 2 “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន – ដៃគូដំណោះស្រាយលំនៅដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចំណូលទាបនិងមធ្យម”Interview with our partner 2 “First Finance-Housing Solution Partner for low and Middle income Cambodian”

Spean:

Thank you. Finally, can we hear a few words from CEO Ms. Sothany?

Ms. Sothany, CEO of First Finance:

“We try our best to provide more product accessibility when and wherever client need our services and it is one of the reasons that we have cooperated with Website “Spean” to provide the online access tool to our service”

Spean: 

Thank you for your time today and we wish your future success together with Spean!

First Finance has already been serving people in Phnom Penh, Kampong Cham, Siem Reap, Battambang, Banteymean Chey, and also has been reaching to Kandal, Kampong Speu, Pailin, Oddar Meanchey, Kompong Thom and Tboung Khmum. It is now expending more branches to Phnom Prek commune, and Kampot province. Many of its clients have been growing in their wealth and security through home ownership.

 

Want to apply for their housing loan? Apply through our website, or contact us by call 010-758-311/ 089-264-729, or our facebook messenger!