ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 2 “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន – ដៃគូដំណោះស្រាយលំនៅដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចំណូលទាបនិងមធ្យម”Interview with our partner 2 “First Finance-Housing Solution Partner for low and Middle income Cambodian”

Spean:

Very interesting approach and it is helpful for those people to get access to finance for sure. What kind of loans do you provide?

 

First Finance:

Base on those issues, First Finance has designed products related to housing with special features for our clients such as Home Loans, Home Improvement Loans, Land Loans, and Home Equity Loans. The loan amounts is up to $60,000 with tenure up to 15 years, allow up to 3 joint borrowers, allow prepayment at any time without penalty, various repayment options via Wing and True Money and so on.

With these features, we allow low and middle–income Cambodian access to the First Finance’s service to invest in their own first home as well as improve their home for a better living condition.