ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 2 “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន – ដៃគូដំណោះស្រាយលំនៅដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចំណូលទាបនិងមធ្យម”Interview with our partner 2 “First Finance-Housing Solution Partner for low and Middle income Cambodian”

Interview with our partner 2 “First Finance-Housing Solution Partner for low and Middle income Cambodian”

 

*Please note that this is a branding article to promote our partners.

Spean has grown well since its establishment and now has 7 partner banks/MFIs.
Today we would like to introduce one of them, First Finance.

 

Spean:

First, please tell us who you are.

 

First Finance:

First Finance PLC is a joint venture company established between local and international investors. The company was granted its license in 2009 by the National Bank of Cambodia, and became the first financial institution specialized in housing finance in Cambodia.

As Cambodia’s only licensed, specialist micro mortgage provider, First Finance provides under-served Cambodians access to long-term housing finance to grow their security and wealth. The majority of those people are Tuk Tuk driver, grocery sellers, street food vendors, factories workers, company staffs who might earn between 180$ to 600$ per month. “Micro mortgage is too small for Bank to service but it may be too big for typical MFIs. Moreover with their short term tenor, it is a challenge for low and middle income people for their monthly payment capacity. In addition to the size of the loan, bank may also perceive this group as higher risk due to un-recorded incomes, type of collateral and other required documents.” Ms. Sothany, CEO First Finance said.