ដៃគូរសហការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 2 “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន – ដៃគូដំណោះស្រាយលំនៅដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចំណូលទាបនិងមធ្យម”Interview with our partner 2 “First Finance-Housing Solution Partner for low and Middle income Cambodian”

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 2 “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន – ដៃគូដំណោះស្រាយលំនៅដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចំណូលទាបនិងមធ្យម”

(English in Page 6)

 

នេះគឺជាអត្ថបទពិសេសដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៏ជាមួយនឹងដៃគូសហការធនាគាររបស់យើង ក្នុងបំណងណែនាំអំពីស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។

 

មកដល់ពេលនេះ ស្ពានមានដៃគូជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 7ហើយ។

 

ថ្ងៃនេះយើងចង់ណែនាំដៃគូសហការមួយ ក្នុងចំណោមដៃគូសហការទាំងអស់របស់យើង នោះគឺ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន