កម្ចី

អ្វីទៅដែលអ្នកត្រូវប្រៀបធៀបនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបប្រាក់កម្ចី What to compare when you compare loans

  1. ចំនួនទឹកប្រាក់សងសរុប

 

រឿងមួយទៀតដែលគួរគិតនោះ គឺចំនួនទឹកប្រាក់សងសរុប។

នៅពេលអ្នកប្រៀបធៀបប្រាក់កម្ចី អ្នកគួរតែគណនាជាមុននូវប្រាក់ដើម ការប្រាក់សរុប និងកម្រៃផ្សេងៗទៀត ដើម្បីដឹងពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវសងសរុប

ហើយអ្នកអាចប្រើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានគណនាឃើញនេះជាសូចនាករដែលកំណត់ពីការចំណាយសរុបនៃប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក។

ស្វែងរក និងជ្រើសរើសយកតែ ធនាគារ ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណា ដែលអាចផ្ដល់អោយអ្នកនូវ ប្រាក់កម្ចីដែលមានចំនួនកៀកនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានគណនាឃើញ។

 

ឥឡូវនេះ អ្នកដឹងពីអ្វីដែលត្រូវប្រៀបធៀបហើយមែនទេ?

សូមសាកល្បងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ស្ពាន តាមរយៈគេហទំព័រ http://spean-kh.com ឥឡូវនេះ ដើម្បីប្រៀបធៀប និងស្វែងរកប្រាក់កម្ចីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

 

អ្នកអាចសាកល្បងគណនាប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក ជាមួយឧបករណ៍គិតប្រាក់កម្ចីរបស់យើងនៅទីនេះ

 

ស្វែងរកនិងចុះឈ្មោះកម្ចីបានតាមរយៈស្ពានដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរតាមសាខាធនាគារ គ្រាន់តែទូរស័ព្ទឬផ្ញើរសារមកស្ពានដើម្បីចុះឈ្មោះកម្ចី http://spean-kh.com 010 758 311 ឬ 089264729

 

(Go to next page to read in English)