កម្ចី

អ្វីទៅដែលអ្នកត្រូវប្រៀបធៀបនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបប្រាក់កម្ចី What to compare when you compare loans

  1. អត្រាការប្រាក់

 

រឿងមួយទៀតដែលអ្នកគួរពិចារណា នៅពេលប្រៀបធៀបប្រាក់កម្ចីនោះ គឺអត្រាការប្រាក់។

ជារៀងរាល់ខែ អ្នកមិនត្រឹមតែត្រូវបង់សងនូវប្រាក់ដើមវិញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវបង់នូវការប្រាក់ពីលើនោះទៀតផង។

ដូច្នេះ ប្រសិនបើអាច សូមជ្រើសរើសយកធនាគារណាដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាប។