កម្ចី

អ្វីទៅដែលអ្នកត្រូវប្រៀបធៀបនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបប្រាក់កម្ចី What to compare when you compare loans

  1. រយៈពេលកម្ចី

 

រាល់ប្រាក់កម្ចីដែលបានអ្នកទទួល សុទ្ធតែមាន កិច្ចសន្យារជាមួយធនាគារដែលអ្នកមិនអាចល្មើសបាន។

ដូច្នេះ រយៈពេលកម្ចីដែលអ្នកជ្រើសរើស ក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែលអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ។

 

ហេតុអ្វី?

 

ដោយសារតែ រយៈពេលកម្ចី គឺជាអំឡុងពេលមួយ ដែលអ្នកត្រូវធ្វើការបង់សងប្រាក់ដេលអ្នកបានខ្ចីជាប្រចាំខែទៅកាន់ធនាគារវិញ។

ហើយប្រសិនបើ អ្នកធ្វើការបង់ប្រាក់សងទៅកាន់ពួកគេវិញយឺត ឬឆាប់ជាងរយៈពេលដែលបានកំណត់នោះ ខាងធនាគារនឹងធ្វើការផាកពិន័យចំពោះអ្នក។

ដូច្នេះ ចូរជ្រើសរើសយក រយៈពេលកម្ចីណាដែលងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកបំផុត។