កម្ចី

តើពិន្ទុ K-Score ពីCBC គឺជាអ្វី?What is K-Score from CBC?

តើគួរធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុK-Score ល្អ?

 

ដើម្បីបង្កើនពិន្ទុ K-Score អ្នកគួរ៖

 

ធ្វើការទូទាត់បង់ប្រាក់សងអោយបានទាន់ពេលវេលា

កាត់បន្ថយការសាកសួរដែលមិនចាំបាច់

រក្សាតុល្យភាពកាតឥណទានរបស់អ្នកអោយបានទាបបំផុត តាមដែលអាចធ្វើបាន

ជៀសវាងការបើកគណនីថ្មី ព្រោះវានឹងបង្កើនបំណុលរបស់អ្នក

ដាក់ពាក្យសុំ និងបើកគណនីឥណទានថ្មី ចំពោះតែពេលដែលអ្នកត្រូវការ

ធ្វើការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នកអោយបានទៀងទាត់ ហើយធ្វើការស្នើសុំការកែតម្រូវ ក្នុងករណីដែលមានកំហុសកើតឡើង

 

ជាការពិតណាស់ អ្នកអាចនឹងមិនទាន់ត្រូវការប្រើប្រាស់ពិន្ទុ K-Score របស់អ្នកនៅពេលនេះ ប៉ុន្តែសូមរក្សាគំនិតនេះទុក សម្រាប់ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ នាពេលអនាគតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា!

 

ស្វែងរកនិងចុះឈ្មោះកម្ចីបានតាមរយៈស្ពានដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរតាមសាខាធនាគារ គ្រាន់តែទូរស័ព្ទឬផ្ញើរសារមកស្ពានដើម្បីចុះឈ្មោះកម្ចី http://spean-kh.com 010 758 311 ឬ 089264729

(Go to next page to read in English)