ព័ត៌មាន

ពត៌មានប្រចាំសប្តាហ៏ News of the week (30th July-05th August 2017)

ពត៌មានប្រចាំសប្តាហ៏ News of the week (30th July-05th August  2017)

(English in Next Page)

 

មិនធ្លាប់មានពីមុនមក! ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីការប្រាក់ទាបហើយ ផ្តល់ធានារ៉ាប់រងជូនមិនគិតថ្លៃទៀត!

 

មិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា! ធនាគារ CIMB គ្រោងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Manulife ដើម្បីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ទិញផ្ទះ ហើយថែមទាំងផ្តល់ធានារ៉ាប់រងជូនដល់ទៅ50,000ដុល្លារអាមេរិកដោយមិនគិតប្រាក់ទៀតផង។

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុច ទីនេះ

(ដកស្រង់ពី Lareine)

 

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាមួយនឹងការប្រកាសថ្មី ស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចការពារអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ

 

កាលពីថ្ងៃទី៤ សីហា កន្លងមកនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញការប្រកាសថ្មី ស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចការពារអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្នុងគោលបំនងពង្រឹងកិច្ចការពារអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមការងារពាំនាំអតិថិជន និងបានរៀបចំក្រុមការងារទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីសាធារណជនដែលមានចម្ងល់ ឬ បញ្ហាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះ។

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុច ទីនេះ

(ដកស្រង់ពី គេហទំព័រ Facebook របស់ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា – National Bank of Cambodia)