កម្ចី

តើ CBC គឺជាអ្វី? What is CBC?

តើអ្វីទៅជា K-Score?

 

K-Score គឺជាពិន្ទុដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងគោលបំនង សម្រាប់ទុកវាយតំលៃហានិភ័យឥណទាន។

ពិន្ទុនេះមានចាប់ពី -200 រហូតដល់ 1,200 ពិន្ទុ។ 1,200 គឺជាពិន្ទុដែលល្អបំផុត។

 

K-Score មិនមែនជាកត្តា ដែលសម្រេចក្នុងការអនុម័ត ឬបដិសេពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកនោះទេ វាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយ ដែលត្រូវបានប្រើដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលត្រួតពិនិត្យពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក។

 

ដូចនេះ ការមានពិន្ទុ K-Score ល្អក៏ជាការសំខាន់មួយផងដែរ។

 

តើអ្នកនឹងមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ នៅពេលដែលអ្នកមានពិន្ទុ K-Score ខ្ពស់?

តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច ដើម្បីកង្កើនពិន្ទុ K-score របស់អ្នក?

 

យើងនឹងធ្វើការឆ្លើយសំនួរទាំងនេះនៅពេលក្រោយ!

 

ស្វែងរកនិងចុះឈ្មោះកម្ចីបានតាមរយៈស្ពានដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរតាមសាខាធនាគារ គ្រាន់តែទូរស័ព្ទឬផ្ញើរសារមកស្ពានដើម្បីចុះឈ្មោះកម្ចី http://spean-kh.com 010 758 311 ឬ 089264729

(Go to next page to read in English)