កម្ចី

ចំនុចដែលអ្នកគួរធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុននឹងអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី Tips to check before applying for a loan

៤. សូមធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នក

 

ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នកបាន តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់អ្នក ពីការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា។

ពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នក ជួយអោយធនាគារដឹងពីប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នកថា តើអ្នកធ្លាប់មាន ឬគ្មានប្រវត្តិខ្លីប្រាក់ពីមុនឬទេ?

ហើយធនាគារនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថា នឹងអនុម័ត ឬ មិនអនុម័តពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក ដោយផ្អែកទៅលើពិន្ទុឥណទាននេះផងដែរ។

ដូចនេះ ការមានពិន្ទុឥណទានគឹជាការសំខាន់ណាស់។

អ្នកអាចត្រួតពិនិត្យមើលពិន្ទុឥណទានដោយខ្លួននៅអ្នកត្រូវទៅការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រោះ សព្វថ្ងៃនេះនៅ ពុំមានវិធីពិនិត្យមើលលើអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយទេ។

 

នេះជា ចំនុចទាំង ៤ ដែលអ្នកគួរធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុននឹងអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី

 

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ត្រង់ចំនុចណាមួយ អ្នកអាចធ្វើការសាកសួរពត៌មានបន្ថែមពីភ្នាក់ងាររបស់យើង!

ស្វែងរកនិងចុះឈ្មោះកម្ចីបានតាមរយៈស្ពានដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរតាមសាខាធនាគារ គ្រាន់តែទូរស័ព្ទឬផ្ញើរសារមកស្ពានដើម្បីចុះឈ្មោះកម្ចី http://spean-kh.com 010 758 311

(Go to next page to read in English)