កម្ចី

ចំនុចដែលអ្នកគួរធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុននឹងអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី Tips to check before applying for a loan

ចំនុចដែលអ្នកគួរធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុននឹងអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី

(English in Page 4)

 

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្រុមការងារស្ពានបានទទួលពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីជាច្រើន។

ដូច្នេះ យើងចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវចំនុចមួយចំនួន ដែលអ្នកគួរធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុននឹងអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី។

 

១. អ្នកអាចចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបប្រាក់កម្ចី

 

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានផលិតផលឥណទានរាប់រយ ប៉ុន្តែឥណទាននីមួយៗគឺមិនដូចគ្នានោះទេ។

ត្បិតតែ ធនាគារផ្តល់ជូនអ្នកនូវប្រាក់កម្ចីមែន ប៉ុន្តែពួកគេមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នា តម្លៃការប្រាក់ក៏មានភាពខុសគ្នា ហើយថ្លៃសេវាផ្សេងៗទៀតក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាផងដែរ។

ដូចនេះ សូមសាកល្បងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង តាមរយៈគេហទំព័រ http://spean-kh.com ឥឡូវនេះ

ដើម្បីស្វែងរកផលិតផលឥណទានដែលសាកសមនឹងអ្នកបំផុតដោយមិនគិតថ្លៃ!