កម្ចី

មូលហេតុទូទៅ 4 យ៉ាងដែលការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត 4 common reasons why your loan application was not approved

4 common reasons why your loan application was not approved

 

We receive 100 loan applications per week and found some customers have the same reasons why their application was not approved. Spean would like to share with you so that you will not get any trouble to apply next time!

 

  1. No collateral or not enough collateral value

Most banks will not accept loan applications if loan seekers do not have collateral except for small amount of loans.

Usually they ask for land and you can borrow up to 50% of its value. For example, if the land is 1,000USD, then you can borrow maximum 500USD. We do want to help you get a loan but sometimes it is difficult for even us.

Of course there are exceptions such as small amount of loan or buying a new car or a house.

So please don’t hesitate to ask us even if you apply for those but have no collateral!