កម្ចី

មូលហេតុទូទៅ 4 យ៉ាងដែលការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត 4 common reasons why your loan application was not approved

៣. មានបំណុលជាប់ខ្លួនរូចហើយ

 

ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលកម្ចីរពីធនាគារផ្សេងរួចមកហើយ ប៉ុន្តែចង់បានប្រាក់កម្ចីបន្ថែមទៀត នោះវាអាចជាការពិបាក ជាពិសេសក្នុងករណីដែលអ្នកធ្លាប់មានប្រវត្តិបង់ប្រាក់យឺត។

 

ធនាគារអាចធ្វើការពិនិត្យដឹងអំពីពេលវេលា និងចំនូនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកខ្ចីពីស្ថាប័នណាមួយ តាមរយៈការពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់អ្នក។

 

៤. មិនមានលំនៅដ្ឋានពិតប្រាកដ

 

ជាធម្មតា ធនាគារតម្រូវឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនមែនផ្ទះជួលទេ។

 

ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកទំនងជាមិនអាចទទួលបានអនុម័តទេ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជួល។

 

វាជាលំបាកណាស់ក្នុងការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ ប៉ុន្តែមិនមែនថាមិនអាចទៅរួចនោះទេ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការប្រឹងប្រែង។

 

ចូរចៀសវាងរាល់ចំនុចទាំងនេះ នោះអ្នកនឹងអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចី!

 

កុំភ្លេចប្រាប់យើងវិញផង ប្រសិនបើការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ!

 

យើងមានទឹកប្រាក់ប្រូម៉ូសិន!

 

ស្វែងរកនិងចុះឈ្មោះកម្ចីបានតាមរយៈស្ពានដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរតាមសាខាធនាគារ គ្រាន់តែទូរស័ព្ទឬផ្ញើរសារមកស្ពានដើម្បីចុះឈ្មោះកម្ចី http://spean-kh.com 010 758 311

(Go to next page to read in English)