កម្ចី

មូលហេតុទូទៅ 4 យ៉ាងដែលការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត

២. គ្មានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែដែលមានសេ្ថរភាព

នេះក៏ជាមូលហេតុទូទៅមូយដែលធនាគារមិនផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នក។

ហេតុអ្វី?

នេះដោយសារតែធនាគារតែងតែចង់ដឹងថាតើអ្នកមានលទ្ធភាពអាចសងវិញឬអត់។

ស្រមៃថា មិត្តរបស់អ្នកចង់ខ្ចីលុយពីអ្នក ប៉ុន្តែគាត់មិនមានការងារត្រឹមត្រូវមួយ ដែលអាចផ្ដល់នូវប្រាក់ចំណូលមួយដែលមានស្ថេរភាព។

តើអ្នកនៅតែអោយគាត់ខ្ចីលុយរបស់អ្នកឬទេ?