កម្ចី

មូលហេតុទូទៅ 4 យ៉ាងដែលការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត 4 common reasons why your loan application was not approved

២. គ្មានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែដែលមានសេ្ថរភាព

 

នេះក៏ជាមូលហេតុទូទៅមូយដែលធនាគារមិនផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នក។

 

ហេតុអ្វី?

 

នេះដោយសារតែធនាគារតែងតែចង់ដឹងថាតើអ្នកមានលទ្ធភាពអាចសងវិញឬអត់។

 

ស្រមៃថា មិត្តរបស់អ្នកចង់ខ្ចីលុយពីអ្នក ប៉ុន្តែគាត់មិនមានការងារត្រឹមត្រូវមួយ ដែលអាចផ្ដល់នូវប្រាក់ចំណូលមួយដែលមានស្ថេរភាព។

តើអ្នកនៅតែអោយគាត់ខ្ចីលុយរបស់អ្នកឬទេ?