ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ

កំហុសនិសិត្សសាកលវិទ្យាល័យតែងប្រព្រឹត្ត Common mistakes college students make

 

កំហុសនិសិត្សសាកលវិទ្យាល័យតែងប្រព្រឹត្ត

(English from page 4)

 

និសិត្សរៀននៅសកលវិទ្យាល័យច្រើននាក់ប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តខាងផ្នែក

ហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ថ្លៃបង់សាលា ថ្លៃហូប ស្នាក់នៅនឹងផ្សេងៗទៀត។ ដូចនេះ មិនចម្លែក

ទេដែលពួកគេតែងតែមានកំហុសមួយចំនួនក្នុងការសម្រេចចិត្តចាយវាយលើអ្វីមួយ

 

 

នេះជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលអ្នកគួររៀននឹងចៀសវាង